Regulamin

Polka Studio  zajmuje się szeroko pojmowaną dekoracją ślubną oraz poligrafią ślubną. Produkty Polki Studio można zamówić drogą internetową, jak i na miejscu w salonie mieszczącym się przy ul. 1 Maja 1, lok 1  w Płocku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKASTUDIO

§ 1  Definicje

Regulamin –regulamin serwisu internetowego Polkastudio;
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.polkastudio.pl;  
Operator Sprzedawca -  Katarzyna Siedlecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Polka Studio Katarzyna Siedlecka, z siedzibą: ul. 1 Maja 1, lok 1 , 09-400 Płock, NIP 7743080158 REGON: 147127850];

Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Serwisu zamawia materiały poligraficzne. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego;
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego.;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 2. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.polkastudio.pl

 2. Wszelkie informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

 3. Sklep zajmuje się w szczególności: sprzedażą dekoracji i poligrafii na uroczystości oraz projektowaniem spersonalizowanej poligrafii okazjonalnej.

 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 5. Sklep zastrzega, iż zdjęcia oferowanych produktów dostępne na stronie Sklepu internetowego, są zdjęciami przykładowymi i produkty dostarczone do klienta mogą nieznacznie odbiegać pod względem koloru od towarów przedstawionych na zdjęciach w ofercie sklepu, oraz w projektach przesłanych do klienta ze względu na inne ustawienia monitora.


§ 3. Ceny

 1. Ceny w prezentowane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich,są cenami brutto i zawierają podatek. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów.

 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są wiążące jedynie w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem internetu.


§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie na naszej stronie składa się bez zakładania konta.

 2. Zamówienia składane w sklepie internetowym będą realizowane w kolejności ich wpływu.

 3. Zamówienie złożone przez formularz w Sklepie internetowym otrzymuje swój indywidualny numer, który Klient jest zobowiązany podać podczas kontaktu ze sklepem.

 4. Minimalna wielkość zamówienia jest określona dla każdego produktu indywidualnie i jest widoczna w opisie produktu bądź w procesie składania zamówienia

 5. Składanie zamówień odbywa się przez dodanie produktów do koszyka, wybór formy dostawy, podanie danych osobowych Kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia oraz złożenie zamówienia.

 6. W terminie maksymalnie 4 dni roboczych Kupujący otrzymuje do akceptacji drogą mailową, projekty zamówionych towarów, które są integralną częścią zamówienia.

 7. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić poprawność danych, zawartych w projektach zamówionych towarów, otrzymanych od Sprzedawcy, w terminie maksymalnie 4 dni roboczych.

 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, ostatecznego potwierdzenia przez Kupującego poprawności danych zawartych w projektach zamówionych towarów oraz uiszczeniu należnego wynagrodzenia.

 9. Czas realizacji zamówień na towary gotowe, tj. materiały poligraficzne, wykonane na podstawie wzoru zamieszczonego w Sklepie wynosi maksymalnie 15 dni roboczych, o ile w trakcie potwierdzenie zamówienia strony nie dokonają innych ustaleń.

 10. Czas realizacji zamówień spersonalizowanych jest każdorazowo ustalany indywidualnie w korespondencji stron.

 11. Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji.

 12. Złożenie zamówienia w sklepie nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie zamówień uprzednio niepotwierdzonych przez Sprzedawcę.

 13. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów bez podania przyczyny. Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie wyłącznie do zamówień uprzednio niepotwierdzonych przez Sprzedawcę.

 14. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówienia wymaganych danych, tj.: numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy;

 15. Projekty zamówionych towarów, powstają w oparciu o specyfikacje (pliki tekstowe i uwagi) Klienta określoną podczas składania zamówienia w sklepie.

 16. W przypadku przesłania własnego projektu graficznego, Kupujący oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do tego projektu. .

 17. W trakcie przygotowywania projektu, klient ma prawo do zgłoszenia 6 poprawek w cenie zamawianego produktu. Wszystkie kolejne zmiany są płatne, a cena za wykonanie 1 poprawki wynosi 10zł.

 18. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przez cały rok., przy czym czas realizacji liczony jest od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia.

 19. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą do realizacji zamówienia.

 20. Późniejsze domówienie produktów w ilości mniejszej niż minimalna wielkość określona każdorazowo w opisie produktu wiąże się z dodatkowym kosztem 20zł dodawanym do wartości zamówienia.

 21. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.
  Wszelkie zmiany w treści po złożonym zamówieniu należy zgłaszać drogą mailową.

 22. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

 23. Sklep wystawia rachunek lub paragon. Aby otrzymać rachunek należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia podając jednocześnie dane nabywcy

 24. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Sklepie jest przedpłata.

 25. Przedpłatę można dokonać przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 61 1160 2202 0000 0002 5744 7212

 26. Wpłata pełnej ceny zakupu towarów wraz z kosztami przesyłki powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 7dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 27. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie zostanie uiszczone w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemnie lub drogą elektroniczną.

§ 5 Wykonanie zamówień i wysyłka

 1. Przedmiot zamówienia jest wysyłany przesyłką kurierską na adres podany w formularzu zamówienia.

 2. Czas dostawy paczki przez firmę kurierska nie wlicza się do czasu realizacji zamówienia. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej i pocztowej.

 3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru podawany jest podczas wypełniania formularza zamówienia

 4. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany towar i o ewentualnych brakach ilościowych i jakościowych niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Jeżeli opakowanie towaru było w momencie jego odebrania uszkodzone, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody i odmówić odebrania przesyłki lub po spisaniu protokołu odesłać towar do Sprzedawcy za pośrednictwem kuriera lub innego dogodnego dla Kupującego sposobu dostawy.


§ 6. Poufność danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Siedlecka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Polkastudio Poligrafia Katarzyna Siedlecka z siedzibą: ul. Maja 1, lek 1, 09-400 Płock.

 2. Dane osobowe, podane podczas składania zamówienia, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z przepisami art. 23 ust 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.

 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, choć może być wymagane dla potrzeb realizacji zamówienia.

 4. Kupujący ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia ze zbioru danych.

 5. Dane podawane przez Kupujących w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Kupującymi w sprawach dotyczących złożonych przez Nich zamówień oraz do realizacji zamówień Kupujących.


§ 7. Warunki zwrotu i anulowania

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyn, i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztu odesłania towaru, składając oświadczenie w terminie nie później niż 14dni od otrzymania Towaru

 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony internetowej - Wzór oświadczenia

 3. UWAGA! Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Zwrotowi nie podlega:

  • produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  • produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 1. Wszystkie zakupione w Sklepie Polkastudio produkty są spersonalizowane, nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Kupującego

 2. Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość zwracanego towaru oraz koszt wysyłki do Kupującego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpienia od umowy.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.


§8. Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego,będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta. .

 2. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową, w tym wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: ul. 1 Maja 1, lok 1, 09-400 Płock oraz elektronicznie na adres e-mail: info@polkastudio.pl, a od poniedziałku do piątku także telefonicznie na nr tel 664 902 141.

 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma

§9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wykorzystaniem plików cookies, zawartymi w dokumencie. - Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

 

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowując je do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W każdej chwili możecie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły dostępne w Polityce Prywatności

Zamknij