Regulamin

Regulamin

Polka Studio  zajmuje się szeroko pojmowaną dekoracją ślubną oraz poligrafią ślubną. Produkty Polki Studio można zamówić drogą internetową jak i na miejscu w salonie mieszczącym się przy ul. Królewieckiej 23  w Płocku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLKASTUDIO

 

§  Definicje

Regulamin –regulamin serwisu internetowego Polkastudio;
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.polkastudio.pl;  
Operator Sprzedawca -  Katarzyna Ciecierska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Polka Studio Katarzyna Ciecierska, z siedzibą: ul. Krolewiecka 23 , 09-400 Płock, NIP 7743080158 REGON: 147127850]; Kupujący– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem Serwisu zamawia materiały poligraficzne. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego;
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie oraz produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego.;
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą aKupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


§ 2. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.polkastudio.pl

 2. Wszelkie informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

 3. Sklep zajmuje się w szczególności: sprzedażą dekoracji i poligrafii na uroczystości oraz projektowaniem spersonalizowanej poligrafii okazjonalnej.

 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.


§ 3. Ceny

 1. Ceny w prezentowane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich,są cenami brutto i zawierają podatek. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów.

 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są wiążące jedynie w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem internetu..


§ 4. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienia składane w sklepie internetowym będą realizowane w kolejności ich wpływu.

 2. Składanie zamówień odbywa się przez dodanie produktów do koszyka, wybór formy dostawy, podanie danych osobowych Kupującego niezbędnych do realizacji zamówienia oraz złożenie zamówienia.

 3. W terminie maksymalnie 4 dni roboczych Kupujący otrzymuje do akceptacji drogą mailową, projekty zamówionych towarów, które są integralną częścią zamówienia.

 4. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić poprawność danych, zawartych w projektach zamówionych towarów, otrzymanych od Sprzedawcy, w terminie maksymalnie 7 dni roboczych.

 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu potwierdzenia przez Kupującego poprawności danych zawartych w projektach zamówionych towarów oraz uiszczeniu należnego wynagrodzenia.

 6. Czas realizacji zamówień na towary gotowe, tj. materiały poligraficzne, wykonane na podstawie wzoru zamieszczonego w Sklepie wynosi maksymalnie 10 dni roboczych, o ile w trakcie potwierdzenie zamówienia strony nie dokonają innych ustaleń.

 7. Czas realizacji zamówień spersonalizowanych jest każdorazowo ustalany indywidualnie w korespondencji stron.

 8.  Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji.

 9.  Złożenie zamówienia w sklepie nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. Powyższe zastrzeżenie dotyczy wyłącznie zamówień uprzednio niepotwierdzonych przez Sprzedawcę.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów bez podania przyczyny. Powyższe zastrzeżenie ma zastosowanie wyłącznie do zamówień uprzednio niepotwierdzonych przez Sprzedawcę.

 11. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówienia wymaganych danych, tj.: numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy;

 12.  Projekty zamówionych towarów, o których mowa w § 4 ust. 3 regulaminu powstają w oparciu o specyfikacje (pliki tekstowe i uwagi) Klienta krokach zaznaczone podczas składania zamówienia w sklepie.

 13. W przypadku przesłania własnego projektu graficznego, Kupującyoświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do tego projektu. .

 14.  Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę przez cały rok.

 15.  Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą podstawą do realizacji zamówienia.

 16.  W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

 17. Sklep wystawia rachunek lub paragon. Aby otrzymać  rachunek należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia podając jednocześnie dane nabywcy

 18. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Sklepie jest przedpłata.

 19. Przedpłatę można dokonać przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 61 1160 2202 0000 0002 5744 7212

 20. Wpłata pełnej ceny zakupu towarów wraz z kosztami przesyłki powinna zostać dokonana nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

 21. W przypadku, gdy wynagrodzenie nie zostanie uiszczone w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemnie lub drogą elektroniczną.


   

§ 5 Wykonanie zamówień i wysyłka

 1. Przedmiot zamówienia jest wysyłany przesyłką kurierską na adres podany w formularzu zamówienia.

 2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru podawany jest podczas wypełniania formularza zamówienia

 3. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany towar i o ewentualnych brakach ilościowych i jakościowych niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Jeżeli opakowanie towaru było w momencie jego odebrania uszkodzone, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody i odmówić odebrania przesyłki lub po spisaniu protokołu odesłać towar do Sprzedawcy za pośrednictwem kuriera lub innego dogodnego dla Kupującego sposobu dostawy.


§ 6. Poufność danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Ciecierska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Polkastudio Poligrafia Katarzyna Ciecierska z siedzibą: ul. Królewiecka 23, 09-400 Płock.

 2. Dane osobowe, podane podczas składania zamówienia, będą przetwarzane przez administratora danych osobowych zgodnie z przepisami art. 23 ust 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.

 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, choć może być wymagane dla potrzeb realizacji zamówienia.

 4. Kupujący ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia ze zbioru danych.

 5. Dane podawane przez Kupujących w trakcie składania zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Kupującymi w sprawach dotyczących złożonych przez Nich zamówień oraz do realizacji zamówień Kupujących.


§ 7. Warunki zwrotu i anulowania

 1. 1Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupującymoże od niej odstąpić bez podania przyczyn, i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztu odesłania towaru, w terminie 14 dni od otrzymania Towaru, z zastrzeżeniem punktu 4 poniżej.

 

2. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać dołączone do odsyłanego towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony internetowej………………………………….

3. Zwracany towar powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4 . Kupujący jest obowiązy odesłać zwracany towar na adres Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty i/lub świadczenia, które otrzymał w związku z umową sprzedaży, od której odstąpił.

5 Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrotowi nie podlega:

a) produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

6. Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (wartość zwracanego towaru oraz koszt wysyłki do Kupującego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.


§8. Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego,będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o prawach konsumenta. .

 2. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową, w tym wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: ul. Królewiecka 23, 09-400 Płock oraz elektronicznie na adres e-mail: info@polkastudio.pl, a od poniedziałku do piątku także telefonicznie na nr tel 664  902 141.

 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma


§9. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca może z ważnych przyczyn, w tym w związku z wprowadzeniem nowych funkcjonalności na stronie internetowej  lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu Sprzedawca powiadamia Kupujących na stronie internetowej Sklepu nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian. Nowy regulamin ma zastosowanie do zamówień złożonych po dniu jego wejścia w życie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych aktów prawnych.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą aKupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibęSprzedawcy.

 

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dostosowując je do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. W każdej chwili możecie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegóły dostępne w Polityce Prywatności

Zamknij